Keski-Vantaan Musiikkiopisto

Muskari

Varhainen musiikkikasvatus luo hyvän pohjan myöhemmälle soitto- tai lauluharrastukselle. Musiikkileikkikoulun voi aloittaa jo vauvaiässä. Ryhmät muodostetaan syntymävuoden perusteella omiin ikäryhmiin ja ne kokoontuvat kerran viikossa. Tunnin kulku suunnitellaan kullekin ikäryhmälle sopivaksi. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

 
Musiikkileikkikoulu on 0- 6 -vuotiaiden lasten varhaisiän musiikkikasvatusta. Musiikkileikkikoulu on myös vanhemmille iloinen tapa kokea musiikkia lapsen kanssa.Musiikkileikkikoulun tavoitteena on antaa lapselle iloa, elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia musiikin parissa sekä herättää lapsen kiinnostus ja rakkaus musiikkiin. 

Toiminta musiikin ja muiden ryhmäläisten parissa edistää lapsen kokonaispersoonallisuuden sekä sosiaalisuuden tasapainoista kasvua. Työtapoihin kuuluu laulaminen, loruilu, rytmittely, soittaminen (rytmi- ja melodiasoittimet), liikkuminen ja leikkiminen. Tunneilla voidaan myös maalata ja piirtää. Työtapojen keskeisimmät periaatteet ovat musiikin kokonaisvaltainen kokeminen, opetuksen elämyksellisyys sekä tunnin positiivinen ilmapiiri. Lukuvuotemme huipentumia ovat lukukauden päätteeksi vietettävät kevät- ja joulujuhlat.
 
Lukukausimaksut: 
Perheryhmät 0-3 vuotiaat   120 € myös vauvamuskari
3-6 vuotiaat                        150 €  myös liikuntamuskari  
Sisarusryhmä                     165 €  2lasta (1 lapsen kanssa 120€, 3lapsen kanssa 195€) 
Pop-laulukerho 7-10v         230 €
Ukulele muskari 5-8v          230 € 
 
 
HUOM!

Oppilaspaikan vastaanottaminen syksyllä merkitsee opintoihin sitoutumista koko lukuvuodeksi (syys- ja kevätlukukausi)

Kevätlukukaudelle ei siis ilmoittauduta uudelleen vaan oppilaspaikka säilyy koko vuoden, ellei sitä erikseen irtisanota ilmoittamalla opistolle tai kansliaan 30.11 mennessä. 

 
Opinnot voi aloittaa milloin vain, kesken lukukauden ja myös kevätlukukauden alusta.
 
Jos uusi oppilas aloittaa muskariopinnot syys- tai kevätlukukauden jo alettua, lasketaan lukukausimaksu jäljelläolevien muskarikertojen mukaan.
 

 

 
SYKSYN 2022 MUSKARIRYHMÄT 
 
 
RYHMIEN MINIMIKOKO ON 3 LASTA JA MAKSIMIKOKO 12 LASTA
 

TIISTAI POINT Päiväkoti Y.E.S.-Sali (Hagelstamintie 1) 

Ti vauvamuskari 3kk-1v  klo 16.15-16.45
Ti Muskari 2-3v               klo 16.50-17.20
Ti Liikuntamuskari 4-5v   klo 17.25-18.10
Ti Ukulelemuskari 5-8v   klo 18.15-19.00

 

 

 


 

 
 
 
 
PERUSMUSKARIT

Vauva- ja muksumuskari on tarkoitettu 0-3-vuotiaille. Aikuinen osallistuu musiikkileikkiin lapsen kanssa.
Musiikkileikkiryhmät on tarkoitettu 3-6-vuotiaille lapsille ja soitinryhmät tapauskohtaisesti jopa 8 vuotiaille. Lapset jaetaan ryhmiin ikätasoittain.

Sisarusryhmään vanhempi voi osallistua kahden eri-ikäisen lapsen kanssa. Ryhmään on mahdollista osallistua myös yhden lapsen kanssa, jos muista tarjolla olevista ryhmistä ei löydy sopivaa.
 
 
LIIKUNTAPAINOTTEINEN MUSKARI 

Keski-Vantaan Musiikkiopisto tarjoaa kevätlukukaudesta 2017 alkaen myös liikuntapainotteisia muskaritunteja 4-5 vuotiaille.Liikuntamuskarissa musiikki on jatkuvasti läsnä tunneilla samalla tavoin kuin tavallisessa muskarissakin, mutta sitä opitaan ja siitä nautitaan liikuntamuskarissa enemmän liikunnan kautta. Liikkuminen voi olla esimerkiksi ohjattua tanssia, kehorytmiikkaa tai improvisoitua liikettä. Myös erilaisten ikätasolle sopivien temppujen opettelu voi olla osana liikuntamuskaria.
 
Liikkuminen on lapselle luonnollista ja mieluista, mistä johtuen sitä kannattaa hyödyntää lasten musiikin opettamisessa paljon. Musiikin eri osa-alueiden, kuten esimerkiksi rytmin ja dynamiikan hahmottaminen tapahtuu lapsella helpommin liikkeen kautta. Lisäksi mukavat kokemukset liikkumisesta tukevat lapsen hyvinvointia ja luovat pohjaa terveellisten elämäntapojen ylläpitämiselle myöhemmässäkin elämässä.
 
 
UKULELE-MUSKARI 
 
Keski-Vantaan musiikkiopisto tarjoaa syksystä 2018 alkaen uutuustuntina Ukulele-muskaria 5-8 vuotiaille! Ukulele-muskarissa lapsi pääsee tutustumaan musiikin maailmaan soittaen, laulaen ja leikkien ja oppii lisäksi perusteita ukulelen soitosta. Ukulele on tämän hetken suosituimpia soittimia, jota pienenkin lapsen on helppo käsitellä ja oppia soittamaan!  Soitin kustannetaan itse.
 
POP-LAULUKERHO
 
Pop-laulukerho on 7-10-vuotiaille tarkoitettu kerho, jossa musiikkia ja äänenkäyttöä opitaan mukavassa ryhmässä tuttujen kivojen pop-laulujen myötä.  Kerho sopii sekä niille, jotka soittavat jotain soitinta kuin niille, joille laulaminen on se luontaisin tapa ilmaista itseään musiikissa. Se on myös hyvä tapa aloittaa musiikkiharrastus, vaikkei vielä osaisikaan valita omaa instrumenttiaan.
Lue lisää TÄÄLLÄ
 
 
KUVATAIDEPAINOTTEINEN MUSKARI (aloitetaan kysynnän mukaan)

Keski-Vantaan Musiikkiopisto tarjoaa kevätlukukaudesta 2017 alkaen kuvataidepainotteista muskaria 3-4-vuotiaille lapsille. Kuvataidemuskarissa musiikkiin tutustutaan samalla tavalla kuin tavallisessakin muskarissa mutta kuvataide on suuremmassa osassa tuntien sisältöä. Kuvataide voi olla piirtämistä, maalaamista tai askartelua sekä mahdollisuuksien mukaan muidenkin materiaalien, kuten saven käsittelyä.
 
Kuvataidemuskarissa musiikki ja kuvataide kulkevat käsi kädessä syventäen molemmat osaltaan lapsen kokemaa taide-elämystä. Lapsen mielikuvitus sekä tunne-elämä pääsevät myös kehittymään aivan uudella tavalla, kun lapsi saa ilmaista kokemuksiaan ja ajatuksiaan omin käsin paperille. Lisäksi oman kädenjäljen näkeminen on hauskaa ja palkitsevaa, mikä tukee itseluottamuksen kehittymistä.VIULUMUSKARI (aloitetaan kysynnän mukaan)
 
Jos lapsesi haluaisi jo kevään kokeilla mahdollista tulevaa soitinta, niin nyt se olisi mahdollista viulumuskarissa. Viulumuskarissa soitetaan ja tutustutaan viuluun leikin varjolla. Laulut ja leikit ovat isona osana tunteja. Alussa opetellaan soittamaan korvakuulolta, nuotteja ei alkuun käytetä ollenkaan. Leikki ja tarinat yhdistyvät vahvasti musiikkiin, jolloin soittaminen ja uuden oppiminen on kivaa. 
 
 
SELLOMUSKARI(aloitetaan kysynnän mukaan)
 
Onko lapsesi miettinyt sellotuntien aloitusta mutta ei vielä ole varma soitinvalinnasta. Sellomuskari on silloin hyvä vaihtoehto.
Sellomuskari on pehmeä aloitus sellotunneille. Tunneilla laulamme ja leikimme ja tutustumme sellonsoiton saloihin. Omaa soitinta ei tarvitse. Tunneille ovat tervetulleita kaikki noin 4-8-vuotiaat lapset.
 
 
MUSIKANTTI-OPINNOT
Musikantti-opetus käsittää 10 soittotuntia lukukauden aikana 2-3 oppilaan ryhmissä. Tavoitteena on tutustua valittuu soittimeen ja soiton alkeisiin. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa soittokokemusta. Lue lisää TÄÄLTÄ
 
 
ERITYISMUSKARI ( aloitetaan kysynnän mukaan)

Erityismuskari on suunnattu erityisesti 3-6v. lapsille, joilla on ESIM. Autismin kirjon oireyhtymä tai kehitysvamma ja jotka tarvitsevat yksilöllisempää tukea ja ohjausta ryhmässä toimimiseen ja itsensä ilmaisuun. Myös sisarukset ovat tervetulleita.

Muskarin tavoitteet ovat lapsi-ja ryhmäkohtaisia, sosiaalisia, fyysisiä sekä psyykkisiä sisältäen kokonaisvaltaista oppimista ja taitojen kehittämistä sekä tunteiden tunnistamista ja ilmaisua.

Musiikki motivoi osallistumaan, aktivoi tai rauhoittaa, auttaa asioiden hahmottamisessa ja keskittymään. Musiikki avaa väylän vuorovaikutukseen sekä antaa mahdollisuuden sanattomaan itseilmaisuun. Ryhmässä opettelemme jakamista, oman vuoron odottamista sekä toisten huomioon ottamista. Onnistumisten ja elämysten kautta lasten itseluottamus sekä suhde itseen ja muihin vahvistuu.

Muskarissa käytetään tuttuja työtapoja: Laulua, soittoa, loruja, liikkumista ja tanssia, musiikin kuuntelua ja kuvallista ilmaisua ryhmän tarpeiden mukaan.

Ryhmään voi osallistua sisaren kanssa tai ilman. Ryhmässä voi olla eri-ikäisiä lapsia

 
 
YHTEISTYÖ
 
Lisäksi teemme yhteistyötä päiväkotien ja muiden lapsiryhmien kanssa. Ota yhteyttä jos sinulla tai ryhmälläsi on kiinnostusta tilata meiltä musiikkileikkikoulutoimintaa. Voimme laatia teille sopivan räätälöidyn paketin.

 

 

Puhelinnumero Facebook SšhkŲposti Mediatoimisto Crazy Mama